ცეკვა არის ამაღლებული რიტმული გრძნობა, სადაც სული ესაუბრება სულს სხეულის მოძრაობის საშუალებით.

                                                                                                  მიხეილ ფოკინი

ფილმები ცეკვებზე